zorg

Ons zorgsysteem

Het vroegtijdig signaleren van problemen is van belang om zo snel en adequaat mogelijk hulp te kunnen bieden. De zorgstructuur wordt gecoördineerd door de intern begeleider (IB’er). Zij bewaakt de zorg op De Werf in samenwerking met de specialisten op de verschillende terreinen.
Het bewaken van de zorg bestaat uit:

 • Het begeleiden/coachen van leerkrachten
 • Het voeren van leerlingbesprekingen, wat inhoudt dat alle groepen en alle leerlingen zeker twee maal per jaar worden besproken
 • Het bewaken van leerlingdossiers
 • Het uitvoeren van onderzoeken bij individuele leerlingen
 • Het aansturen van de specialisten binnen de school
 • Het volgen van (landelijke) ontwikkelingen op zorggebied
 • Het (laten) opstellen (in voorkomende gevallen) van handelingsplannen (een planmatige aanpak van leer- en/of ontwikkelingsstoornissen)
 • Het opbouwen en in stand houden van contacten met deskundigen buiten de school.

De zorg in het basisonderwijs wordt de laatste jaren steeds breder. Tot voor kort werden kinderen met specifieke problemen standaard naar het Speciaal Onderwijs of Speciaal Basisonderwijs verwezen. De laatste jaren wordt dit in het kader van ‘Passend Onderwijs’ niet meer vanzelfsprekend gedaan. Om op school een leeromgeving te kunnen bieden die (zoveel mogelijk) voor alle kinderen optimaal is, wordt tegenwoordig gewerkt vanuit de principes van handelingsgericht werken. Een van de belangrijkste uitgangspunten hiervan is dat niet alleen gekeken wordt naar het kind en factoren als leer- of gedragsproblemen, maar ook naar de hele onderwijsleersituatie op school (leerkracht, medeleerlingen, omgeving), de opvoedingssituatie thuis (ouders, broertjes en zusjes) en naar de vrijetijdsbesteding van het kind. Er kunnen namelijk altijd verschillende factoren een rol spelen als een kind op een bepaald moment minder goede prestaties haalt of minder goed in zijn vel zit. Een belangrijk uitgangspunt is dat de leerkracht niet alleen uitgaat van wat een kind niet kan, maar ook altijd van de sterke, positieve kanten van het kind. Kortom, we kijken naar het totaalbeeld, en niet slechts naar één facet.

De ouders worden als belangrijke partners in het proces betrokken, wij zijn er samen met u voor uw kind. Soms functioneert uw kind op school heel anders dan thuis. Door daarover met elkaar in gesprek te gaan, kan veel duidelijkheid ontstaan.

Wanneer (uit onderzoeksgegevens) blijkt dat bepaalde kinderen gebaat zijn bij extra aandacht, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een leerprobleem, dan komen deze kinderen in aanmerking voor extra zorg. Deze individuele aandacht wordt:

 • Óf gegeven door de leerkracht in de groep (wanneer de rest van de groep zelfstandig met een activiteit bezig is)
 • Óf gegeven door een specialist, als er heel specifieke aandacht nodig is.

De IB’er verleent de leerkracht belangrijke ondersteuning bij het uitvoeren van diverse taken op het gebied van de leerlingenzorg.

Specifieke onderwijsbehoeften

U bespreekt het welzijn en de vorderingen van uw kind regelmatig op school. Meestal heeft u dan contact met de groepsleerkracht en in sommige situaties met de interne begeleider. Het kan zijn dat de school constateert dat een kind onvoldoende profiteert van het leerstofaanbod in de klas of problemen ondervindt in de sociaal emotionele ontwikkeling. De school neemt dan altijd contact met u op. Gezamenlijk met u zal de school naar oplossingen zoeken. Hierbij kan de intern begeleider en het ondersteuningsteam worden ingeschakeld.

Smal ondersteuningsteam

Op de Werf werken wij met het ondersteuningsteam, bestaande uit de intern begeleider(s), de eigen leerkracht, op verzoek de directeur en leerkrachten met een specialisme zoals: RT, MRT, taal/lezen, rekenen en sociaal emotioneel. De intern begeleider (IB-er) is een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft in leer- en gedragsproblemen en in het ondersteunen van collega-leerkrachten bij het bieden van goed onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft dan wordt u als ouder altijd betrokken bij het plan van aanpak. Samen met u wordt er dan in het smal ondersteuningsteam besproken wat de onderwijsbehoefte van uw kind is, welke ondersteuning er nodig is en hoe dit georganiseerd gaat worden. Hierbij kan de school gebruik maken van het externe aanbod van het dienstencentrum Dynamica XL.

Breed ondersteuningsteam

Soms is er meer nodig dan de school binnen de basisondersteuning kan bieden of is er onvoldoende expertise aanwezig om te bepalen wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is voor uw kind. De schoolondersteuner wordt dan gevraagd mee te denken en te adviseren. Dit is iemand vanuit het dienstencentrum die de ouders, de IB-er en de leerkracht ondersteunt bij het bepalen wat er nodig is aan ondersteuning. Zo nodig wordt de gezinsondersteuner (dit is de contactpersoon van het

jeugdteam vanuit de gemeente of de school maatschappelijk werkster) betrokken als er sprake is van ondersteuningsbehoeftes in de thuissituatie. Met elkaar en samen met u als ouders vormen zij het breed ondersteuningsteam.

Specialisten op school

Onze zorg omvat o.a. de gebieden dyslexie, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling en bovenpresteerders. In deze gebieden hebben verschillende leerkrachten zich gespecialiseerd.

 1. Specialist dyslexie: zij werkt een keer per week met individuele dyslectische kinderen. Zij spreekt met de leerling, ouders en de leerkracht door wat er extra geoefend wordt. Ook werkt zij een keer per week met een groepje dyslectische kinderen aan de spelling.
 2. Specialist bovenpresteerders: zij helpt de leerkracht om leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong te kunnen begeleiden. Zij zorgt ervoor dat er voldoende materiaal en mogelijkheden op school aanwezig zijn zodat deze leerlingen meer uitdaging geboden kan worden.
 3. Specialist motorische remedial teaching: zij werkt een keer per week met een groepje kinderen die problemen hebben met de grove motoriek. Zij bespreekt oefeningen met ouders en leerkrachten.
 4. Specialist remedial teaching: naar aanleiding van de resultaten van de Cito-toetsen werkt zij met individuele of met groepjes leerlingen aan extra spelling, rekenen, of begrijpend lezen.
 5. Specialist sociale vaardigheid: één keer per jaar wordt een sociale vaardigheidstraining gegeven aan acht kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Deze kinderen profiteren niet voldoende van het aanbod in de groep en dreigen door hun sociaal onvaardig gedrag in de problemen te raken. De training bestaat uit tien onderwerpen (een gesprek voeren, iets aardigs zeggen, complimenten geven, non-verbaal gedrag, iets vragen aan een ander, onderhandelen, mag ik meedoen?, iets weigeren, daar baal ik van, excuus aanbieden). In tien weken tijd wordt getracht bij deze kinderen aan de hand van concrete en specifieke leerpunten een gedragsverandering op gang te brengen.

Pesten

Pesten wordt uiteraard niet getolereerd op school, maar is helaas iets wat kan gebeuren, soms zelfs zonder dat de leerkracht het in de gaten heeft.

Pesten is een probleem van de hele groep: de zondebok, de pesters, de meelopers en de zwijgende omstanders. Een kind dat wordt gepest, kan dat in zijn eentje nooit oplossen. Als school willen wij alle kinderen die bij het pesten betrokken zijn, helpen.

Met klem vragen wij ouders, kinderen en leerkrachten melding te maken van pestgevallen. In voorkomende gevallen wordt het pesten aangepakt middels het protocol:

 1. bewustwording in de groep
 2. aankondiging actie
 3. gesprek met de gepeste
 4. gesprek met de (grootste) pester
 5. gesprek met de pester en de gepeste
 6. als de pester na 14 dagen nog pest: ouders van de pester uitnodigen.

Zorgplan

Bekijk en download het schoolondersteuningsplan »