verlof en vakantiekriebels

Verlof of gewoon verzuim?!

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat de handhaving van de regels en wetten omtrent verlof en verzuim flink aangescherpt zijn. Natuurlijk willen wij geen roet in het eten gooien en als boeman fungeren, maar de speelruimte die ons gegund wordt is heel klein geworden op dit gebied. Vandaar nog even een greep uit de Verlofwijzer van gemeente Zaanstad. Hoe onschuldig ook, onterecht schoolverzuim van leerplichtige kinderen wordt aangemerkt als een overtreding!

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.

De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. (De leerplichtambtenaar is bevoegd tot opsporing van specifieke strafbare feiten, in dit geval het onterechte schoolverzuim van leerplichtige kinderen).

Verlof als sprake is van gewichtige omstandigheden (art. 14), maximaal tien schooldagen per schooljaar. Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Een verzoek dient u vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering bij de directeur van de school in te dienen.

Geen extra verlof mogelijk

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’ en extra verlof wordt hiervoor niet verleend:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • lang weekend of midweek met het gezin, familieleden of vrienden
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • de vliegtickets zijn al gekocht;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in ver band met (verkeers)drukte;
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;
 • televisieopnames;
 • een verlofperiode van ouders, gebruikmaking van een levensloopregeling.

Luxeverlof

Als een leerplichtige meer dan drie dagen onterecht niet op school aanwezig is, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. De directeur van de school is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerplichtwet en kan in deze hoedanigheid ook juridisch worden vervolgd als deze in gebreke blijft. Bijvoorbeeld door het onterechte verzuim van een leerling niet te melden aan de leerplichtambtenaar, of ten onrechte verlof te verlenen.

Uit bovenstaand relaas valt af te leiden dat er niet lichtzinnig om dient te worden gegaan met het verlenen van verlof. De leerplichtambtenaar van gemeente Zaanstad zal ook minstens één keer per jaar de verlof- en verzuimadministratie van basisschool De Werf controleren op onterecht gegeven verlof aan leerlingen.

Wij zullen dan ook paal en perk stellen aan het verlenen van (onterecht) verlof.