verkeer en veiligheid

Fietsen en auto’s

Wij zien de kinderen graag op de fiets naar school komen.

Veiligheidsbeleid

De Werf telt voldoende gediplomeerde bedrijfshulpverleners (BHV’ers), die elk schooljaar een herhalingscursus volgen. Het veiligheidsbeleid wordt gecoördineerd door de werkgroep BHV.

Brandalarm

Ieder schooljaar wordt het ontruimingsplan geactualiseerd en goed geoefend. In iedere klas hangt een brandblusser en een calamiteitenmapje.

Verzekeringen/ aansprakelijkheid

Wij hebben als school een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (kinderen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als hen die voor de school actief zijn (o.a. personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u op twee aspecten die vaak leiden tot misverstanden.

  • Ten eerste is de school niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooltijden en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, bijvoorbeeld als tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt. Deze schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt dan ook niet door de school vergoed.
  • Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van de kinderen. Kinderen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een kind dat tijdens schooltijd of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is daarom van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Verkeerseducatie

Klaar over! gaat uit van kinderen die aan het verkeer deelnemen als voetganger, fietser en passagier op de bromfiets, in de auto en in het openbaar vervoer. Kleuters komen op een andere manier in aanraking met het verkeer dan de oudste leerlingen van de school. De methode Klaar over! houdt steeds rekening met de leefwereld en de ervaringen van de kinderen.

Elke jaargroep bevat 17 lessen. Een les duurt ongeveer 30 minuten. De kinderen kunnen na een korte instructie zelfstandig aan de gang.

Klaar over! besteedt ruim aandacht aan de vijf ‘rollen’ van het kind in het verkeer. In gedrag en techniek leren de kinderen de rollen correct uit te voeren. Incidenteel komen ook andere aspecten aan bod, zoals sociale redzaamheid in en om het huis en veiligheid in en om de school.