sport en cultuur

Bewegingsonderwijs

De groepen 3 tot en met 8 krijgen bewegingsonderwijs/gymnastiek in de gymzaal aan de Goudastraat te Wormerveer. Eén keer in de week, op maandag of donderdag, krijgen de kinderen les van onze vakleerkracht lichamelijke oefening. En één keer in de week, op maandag of donderdag, krijgen de kinderen een (buiten)spelles van de eigen leerkracht. Vanuit spelsituaties worden spelregels van bestaande sporten aangeboden. Ook is er voldoende aandacht voor circuitvormen en toestelvaardigheden. Omdat sociale omgang een belangrijke plaats inneemt in ons onderwijs, gebruiken we veel spelvormen waarin dit element aanwezig is.

Voor alle groepen zijn gymschoenen verplicht. De kinderen uit groep 4 tot en met 8 mogen douchen na de gymles. Als een kind niet mee kan doen met de gymles, ontvangen wij graag een briefje van de ouders met de motivatie. De kinderen worden met de bus van en naar de gymzaal gebracht.

Naast het reguliere bewegingsonderwijs, wordt in samenwerking met de Zaandijker Voetbalclub V.V.Z. een aantal voetbaltrainingen georganiseerd in de gymnastiektijd.

De kleuters gymmen in het speellokaal in het schoolgebouw op de Wandelweg.

Eens per jaar wordt voor alle groepen een sportdag georganiseerd, de laatste jaren is dit gedaan in samenwerking met de leerlingen van het Trias College.

Overige sportieve activiteiten

De kinderen van De Werf kunnen zich inschrijven voor de volgende sportactiviteiten:

  • het schoolkorfbaltoernooi (groepen 3 t/m 8)
  • het schoolvoetbaltoernooi (groepen 7 en 8)
  • het schoolschaaktoernooi (groepen 6, 7 en 8)

Deze sportactiviteiten vinden na schooltijd plaats. De leerkrachten coördineren deze buitenschoolse activiteiten. Voor de begeleiding doen we echter nadrukkelijk een beroep op de ouders. De deelname is erop gericht dat kinderen kennismaken met diverse sporten. Het plezier hebben in het spel is voor ons belangrijker dan de prestaties.

Kunstzinnige vorming

Ook voor artistieke en dramatische vorming is op De Werf veel aandacht, die verder gaat dan tekenen en knutselen alleen. Zo zijn er projecten waarin de kinderen van alles leren over een bepaalde schilder, stijl of techniek. Zij leren ook over de (kunst)historische aspecten van het onderwerp, bijvoorbeeld tijdens een excursie naar een museum, en zij krijgen les over het culturele erfgoed van De Zaanstreek.

Cultuurbeleidsplan Basisschool De Werf (pdf)

Culturele evenementen

Elke groep bezoekt minstens eenmaal per jaar een cultureel evenement, georganiseerd via het Kunstenplan Zaanstad. Dit kan op school zijn, in de Verkadezaal van de muziekschool, in het Zaantheater, in een museum of in bioscoop Het Saentje. Er wordt gewerkt met een vierjarenplan, zodat het aanbod voor alle kinderen gevarieerd is. De kinderen van De Werf worden ook altijd uitgenodigd door theatermaker Frank Groothof om naar een try-out van zijn nieuwste voorstelling in het Zaantheater te komen kijken.

Zaans Erfgoedmenu

De Werf heeft samen met andere scholen en Zaans Erfgoed-instellingen meegewerkt aan de ontwikkeling van het erfgoedmenu. Dit is een programma dat kinderen in aanraking brengt met sporen uit het Zaans verleden. Denk daarbij aan molens, archeologische vondsten, landschappen, gebouwen, musea, archiefdocumenten, woorden van vroeger en verhalen. Leskisten vol materiaal, onderzoeksopdrachten en boeken worden gebruikt bij het erfgoedprogramma. Vaak hoort er een excursie bij naar één van de instellingen. Door alle kinderen in aanraking te laten komen met ons erfgoed, zal het historisch besef toenemen.

Bij ons op school zijn op dit terrein vijf projecten ontwikkeld.

  • In groep 3: Project Verkade, de kinderen gaan o.a. naar het Zaans Museum
  • In groep 4: Project Verf en Kleur, met o.a. bezoek aan de verfmolen op de Zaanse Schans
  • In groep 5: Project Papier, met o.a. bezoek aan papiermolen de Schoolmeester in Westzaan
  • In groep 6: Project Hout en Wonen in de Zaanstreek, met o.a. bezoek aan de houtmolen op de Zaanse Schans en een bezoek aan het Honig Breethuis in Zaandijk
  • In groep 7: Project Vincent van Gogh, bezoek Van Goghmuseum in Amsterdam
  • In groep 8: Project Rembrandt, bezoek Rembrandthuis en Rijksmuseum in Amsterdam.

Creatieve activiteiten

Voor zowel de onder- als de bovenbouw is er een keer per jaar een workshop gericht op beeldende vorming. In deze workshop wordt met een heel specifieke techniek, die je niet gemakkelijk in de klas leert, in één dagdeel één werkstuk gemaakt onder leiding van twee leerkrachten die daarin gespecialiseerd zijn.

Ateliers

Een atelier is een workshop waar de kinderen zich naar eigen voorkeur voor kunnen inschrijven. Het wordt groep overstijgend aangeboden.

Een atelier bestaat uit 3 lessen van een uur. Dit kan bestaan uit creatieve vakken zoals beeldende vorming, drama of dans maar ook bijvoorbeeld uit werken met Word. Na de 3 lessen kunnen de kinderen zich weer voor een ander atelier inschrijven.

Het is de bedoeling dat er meer workshops aangeboden worden dan dat er jaargroepen zijn, zodat er in kleine groepen dieper op de materie ingegaan kan worden.

Poëziewedstrijd

De groepen 3 t/m 8 doen elk jaar in november mee met de landelijke poëziewedstrijd. Ieder kind maakt een gedicht met een illustratie. De leerkrachten van elke groep kiezen de twee beste gedichten uit en die doen mee met de landelijke wedstrijd.

Dromen over feest

De werkgroep ‘Dromen over feest’ van de Stichting Zaandijk Leeft organiseert jaarlijks in december een aantal activiteiten aan de Lagedijk in Zaandijk. Wij doen met een aantal groepen op creatief gebied mee om de aankleding van de Lagedijk te verzorgen. De resultaten van de kinderen zijn dan achter circa 50 ramen te bewonderen in bijvoorbeeld verlichte kastjes in de huizen. Ieder jaar staat een ander thema centraal.

TOP De Werf

Bij TOP de Werf bieden we lessenseries aan de kinderen op basis van verschillende intelligenties van Gardner. TOP De Werf staat voor het TalentOntwikkelingsProgramma van De Werf. We zijn er namelijk van overtuigd dat ieder kind talenten bezit in vele vormen. We zagen dat bij sommige kinderen deze talenten onvoldoende werden gezien, gevoed of onderkend. Met het TOP De Werf proberen we hier nu verandering in te brengen.

We bieden lessenseries van verschillende intelligenties (meervoudige intelligenties van Gardner). Hierin leren de kinderen veel en veel van elkaar, leren goed samen te werken en ontdekken hun eigen talenten.