mr

De medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Ouders en personeelsleden hebben via de MR inspraak in het beleid van de school. In de MR hebben drie ouders en drie teamleden zitting. De MR is bevoegd tot het bespreken van alle zaken die de school aangaan, overlegt regelmatig met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen. Het bestuur is wettelijk verplicht ten aanzien van bepaalde zaken advies of instemming aan de MR te vragen. Voorbeelden hiervan zijn het benoemen van een nieuwe leerkracht, wijzigen van het schoolwerkplan, huisvesting, schooltijden en de begroting. De MR wil de openheid, de openbaarheid en het onderlinge overleg binnen de school bevorderen, met als doel de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

MR-leden schooljaar 2015/2016

Vanuit het team:

  • Marjan Keijzer
  • Wilma Jonker
  • Yvonne Krikke

Vanuit de ouders:

  • Irene Weide
  • Gerrit Admiraal
  • Monica Staal

De vergaderdata van de MR treft u aan in de kalender. Ons mailadres is: mr@basisschooldewerf.nl