leermethode

Hoe werken wij?

Wij geven het onderwijs mede vorm vanuit de visie van de school. De kinderen krijgen betekenisvolle en uitdagende activiteiten aangeboden, in thema- en projectvorm. Zo worden de kinderen aangemoedigd om de ‘echte’ wereld te verkennen. Twee keer per jaar werken wij met de hele school aan een groot project. In het najaar is dit de kinderboekenweek, in het voorjaar een ander thema waaraan de hele school werkt.

In alle groepen wordt o.a. gebruikgemaakt van bestaande methoden. Deze zijn de bron van het leer– en ontwikkelingsproces. Wij streven naar een doorgaande ontwikkeling van het kind gedurende de hele schooltijd, dus vanaf vier tot en met twaalf jaar.

Bij het zelfstandig werken en leren laten wij ons leiden door het GIP-model: ‘van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht’. Het zelfstandig (leren) werken neemt een belangrijke plaats in op onze school. We leren kinderen omgaan met uitgestelde aandacht. We leren ze taken te plannen en zelfstandig uit te voeren. Zo kunnen wij de kinderen, individueel of in groepjes, onderwijs op maat bieden. De kinderen van de groepen 1 / 2 geven op het activiteitenbord aan wat ze tijdens het speel- en werkuur gaan doen. Ze kiezen o.a. uit de bouw- en constructiehoek, de letter- en schrijfhoek, de lees- en luisterhoek en een creatieve activiteit. Vaak worden de ‘hoeken’ en activiteiten aangepast aan een thema. Ook in groep 3 en 4 maken we nog gebruik van een activiteitenbord. Dit wordt op verschillende momenten van de dag ingezet voor o.a. het kiezen van een vervolgactiviteit. Vanaf groep 5 worden de dagtaken geïntroduceerd en vanaf groep 6 wordt er gewerkt met een weektaak.

Lezen

Leren lezen is een van de fascinerendste processen op de basisschool. De bewustwording van het belang van taal begint feitelijk al direct na de geboorte. Via imitatie leren kinderen een taal spreken, ze zien om zich heen mensen lezen en schrijven. Ze spelen het na en zo ontstaat geletterdheid bij jonge kinderen. In de kleuterbouw spelen we op deze ontwikkeling in. We laten ze de relatie tussen beeld en tekst bij prentenboeken zien en stimuleren ze door ze in het spel verlanglijstjes, recepten, menu’s e.d. te laten maken. Daarnaast spelen wij met letters en onzinwoorden en maken we woorden na. De functie van geschreven taal wordt zo steeds belangrijker en de motivatie om te leren lezen steeds groter. Als de oudste kleuters in groep 3 bij elkaar komen, kunnen sommigen al lezen of bijna lezen en staan anderen nog aan het begin van het leesproces. Ieder kind pakt in deze groep op zijn eigen niveau de draad weer op. Sommige kinderen kunnen dat heel zelfstandig, terwijl andere af en toe hulp of juist veel begeleiding van de leerkracht nodig hebben. Deze gedifferentieerde aanpak zetten we na groep 3 voort, waarbij het accent  gaandeweg verschuift van technisch lezen naar begrijpend lezen. Wij realiseren dit met behulp van de leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’ in groep 3 en ‘Estafette’- in de  groepen 4, 5 en 6. Sommige kinderen lezen ook een paar keer per week met een ouder kind uit een hogere groep, een ‘tutor’.

In groep 4 beginnen we met begrijpend lezen. We oefenen vaardigheden m.b.t. begrijpend en studerend lezen. Uiteindelijk leren kinderen hoofd- en bijzaken onderscheiden en schema’s en samenvattingen maken.

Taal

Vanaf groep 4 wordt gewerkt met de methode ‘Taal op Maat’ die bestaat uit twee onderdelen, taal en spelling. Als aanvulling op de spellinglessen maken wij gebruik van zelfgemaakte platen voor de visuele ondersteuning. Naast het taalboek worden ook andere werkvormen in de klas gebruikt om met taal bezig te zijn, zoals de computer, werkstukken, opstellen en boekverslagen.

De mondelinge taalvaardigheid komt bij spreekbeurten en boekbesprekingen uitgebreid aan bod. Er wordt vooral gelet op opbouw en presentatie. Het is voor een kind een grote prestatie als het vanuit ‘eigen kennis’ een onderwerp behandelt.

Schrijven

Het ontwikkelen van een goed en duidelijk handschrift wordt vanaf groep 3 ondersteund door een methode die is gebaseerd op het losse schrift. In groep 4 krijgen de kinderen een pen van school.

Rekenen

De realistische reken- en wiskundemethode ‘De Wereld in Getallen’ is er voor groep 1 tot en met 8. Realistisch wil zeggen dat het rekenen zoveel mogelijk wordt gekoppeld aan de werkelijkheid. In deze methode wordt geprobeerd de kinderen meer begrip bij te brengen in plaats van alleen maar een rekenmanier. De kinderen moeten verschillende facetten van eerder opgedane kennis toepassen en er zijn diverse manieren om tot een oplossing te komen. Praktijkvoorbeelden spreken de kinderen aan, want het gaat echt ergens over. Er wordt veel aandacht besteed aan zelfstandig werken en er zijn veel differentiatiemogelijkheden. Hierdoor komt er tijd vrij voor extra instructie aan kinderen die dat nodig hebben, terwijl kinderen met een voorsprong zelfstandig extra stof kunnen verwerken. De leerstof is voor de kinderen overzichtelijk ingedeeld; voor elke dag is er een nieuwe les. Na elke twee weken wordt het geleerde getoetst en is er na de toets ruimte voor extra instructie of verdieping. Het hoofdrekenen neemt een belangrijke plaats in en wordt geoefend met rekendictees.

Wereldoriëntatie

Voor de zaakvakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur-, milieu- en techniekonderwijs gebruiken wij verschillende methoden, t.w. Speurtocht, De Blauwe Planeet, NatuNiek en Leefwereld. Daarnaast werken wij met projecten. Wekelijks kijken de kinderen ook naar educatieve programma’s op de televisie. In de groepen 1 en 2 naar Koekeloere, in 3 en 4 naar Huisje, boompje, beestje, en Leesdas, Lettervos, Boekentas, in groep 5 en 6 naar Nieuws uit de natuur en in groep 7 en 8 naar het School-tv weekjournaal.

Verkeer

Wij werken met de methode Klaar over!. Deze methode gaat uit van kinderen die aan het verkeer deelnemen als voetganger, fietser en passagier op de bromfiets, in de auto en in het openbaar vervoer. Kleuters komen op een andere manier in aanraking met het verkeer dan de oudste leerlingen van de school. De methode Klaar over! houdt steeds rekening met de leefwereld en de ervaringen van de kinderen.

Elke jaargroep bevat 17 lessen. Een les duurt ongeveer 30 minuten. De kinderen kunnen na een korte instructie zelfstandig aan de gang.

Klaar over! besteedt ruim aandacht aan de vijf ‘rollen’ van het kind in het verkeer. In gedrag en techniek leren de kinderen de rollen correct uit te voeren. Incidenteel komen ook andere aspecten aan bod, zoals sociale redzaamheid in en om het huis en veiligheid in en om de school.

Engels

In de groepen 5 t/m 8 wordt voor het vak Engels de methode Take it Easy gehanteerd.
Take it Easy is een methode waarbij uitgegaan wordt van het digitale schoolbord. Op het digibord is tijdens de Engelse les een native speaking digitale leerkracht aanwezig die gedurende de gehele les alleen maar Engels spreekt. Via filmpjes en muziekclips komen de kinderen in aanraking met situaties die ook in werkelijkheid plaatsvinden. Belangrijk blijft dat de voertaal van de gehele les Engels is. De kinderen zullen zeker in het begin nog niet alles begrijpen, maar doordat de leerkracht ook te zien is op het digibord, zijn de kinderen vaak wel goed in staat om de strekking van het verhaal te volgen.

ICT

Al vanaf de kleutergroep worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de computer. Eerst doen zij basisvaardigheden op, in de hogere groepen wordt de computer gebruikt bij vakken als rekenen, taal en wereldoriëntatie. Wij gebruiken multimediacomputers, zodat het voor alle kinderen mogelijk is via internet informatie op te zoeken en opdrachten uit te werken. Voor het gebruik van internet hebben wij een protocol ontwikkeld. Hierin staan gedragsregels beschreven voor kinderen en leerkrachten. Elke klas heeft twee eigen computers en in het ruim is een computereiland met twaalf computers beschikbaar. Alle groepen werken met het digibord.